Nazwa stanowiska:
szukaj
Branża:

Zarobki Aparatowy procesów chemicznych

Aparatowy procesów chemicznych - profesjonalny raport płacowy
 
Kod zawodu: 813101
średnia miesięczna premia: ... ?

pozostałe dodatki: ... ?
średnia wynagrodzenia: ... ?

Stwórz pełny (darmowy) raport dla stanowiska Aparatowy procesów chemicznych
weź udział w badaniu
"?" dane na stronie dostępne po wypełnieniu ankietyWykres - udział premii i dodatków w wynagrodzeniu na stanowisku Aparatowy procesów chemicznych

Opis zawodu:
Obsługuje i nadzoruje aparaturę chemiczną o działaniu ciągłym lub okresowym do prowadzenia alkilacji, chlorowania, nitrowania, sulfonowania, kondensacji, polimeryzacji, elektrolizy i innych procesów chemicznych i fizykochemicznych, w celu otrzymania określonych związków chemicznych, przeważnie w wielotonażowej produkcji.

Główne zadania:
- prowadzenie w autoklawach wysokociśnieniowych lub alkilatorach procesów alkilacji związków organicznych, np. benzenu, aniliny, izobutanu, przy zastosowaniu różnych czynników alkilujących, m.in. alkenów (olefin), alkoholi, chloroalkili;
- prowadzenie w chloratorach i innych aparatach procesów chlorowania związków organicznych i nieorganicznych, celem otrzymania chloropochodnych związków organicznych, chlorków metali i fosforu, wodzianu chloralu, podchlorynu sodu i wapnia, chloranu wapnia, przy zastosowaniu różnych środków chlorujących, m.in. chloru, trójchlorku fosforu, chlorowodoru;
- prowadzenie w nitratorach procesów nitrowania związków organicznych, np. benzenu, toluenu, naftalenu, chlorobenzenu, przy zastosowaniu mieszanin nitrujących o różnej koncentracji kwasu azotowego, kwasu siarkowego i trójtlenku siarki;
- prowadzenie w sulfonatorach procesów sulfonowania i chlorosulfonowania związków organicznych, np. benzenu, toluenu, naftalenu, alkiloaryli, detergentów, kwasów tłuszczowych, acetanilidu, przy zastosowaniu różnych środków sulfonujących: kwasu siarkowego, wodorosiarczanów, oleum, itp.;
- prowadzenie w polimeryzatorach, autoklawach, reaktorach lub urządzeniach kondensacyjnych procesów polimeryzacji, kopolimeryzacji, polikondensacji i poliaddycji związków organicznych, celem otrzymania polizwiązków do produkcji m.in. kauczuków syntetycznych, tworzyw sztucznych, włókien chemicznych, skór syntetycznych;
- nadzorowanie prawidłowości przebiegu prowadzonych procesów i pracy stosowanej aparatury;
kontrolowanie parametrów procesowych (temperatury, ciśnienia, natężenia przepływu itp.), stopnia przereagowania surowców, czystości aparatury, drożności jej odpowietrzenia lub hermetyczności;
- pobieranie próbek surowców, półproduktów, produktów i przekazywanie ich do analizy oraz wykonywanie analiz w ruchu;
- przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczeństwa pracy podczas obsługi aparatów, stosowanie ochron osobistych.

Dodatkowe zadania:
- prowadzenie i nadzorowanie procesów jednostkowych, służących do wyodrębniania produktów po reakcji i ich oczyszczania w aparaturze do absorpcji, krystalizacji, destylacji, neutralizacji itp., zainstalowanej w linii technologicznej.


źródło opisu: praca.gov.pl
* dane tylko do użytku niekomercyjnego!